logo planet pacific    
    ฝ่ายขาย  โทร. 
    02-521-4549(Auto),
    092-265-6126
    065-239-1479  
    065-239-1794   
    065-239-2251
    065-239-1714    
    065-239-1742
    065-239-1745 
    0922656126
  
         รายการส่งเสริมการขาย
       เดือน มิ.ย. 67

     AIS 5 G


  เอกสารสำหรับขอใช้บริการ

    สอบถามเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขายหรือดูรายละเอียดด้านล่าง
   บริษัท แพลนเน็ท แปซิฟิค กู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด โทร. 02-5214549(Auto), 092-265-6126 ต้องการใช้บริการ / สั่งซื้อซิ
  
 

เอกสารสำหรับนิติบุคคล  เท่านั้น 


*** คำเตือน เงื่อนไขการขอใช้บริการ
บริษัทฯไม่มีนโยบายจำหน่ายซิมให้มิชฉาชีพ แก้ง Call Center ที่นำไปใช้
งานผิดกฏหมายทุกกรณี จำหน่ายให้กับลูกค้าในนามนิติบุคคลและใช้งาน
ถูกต้องตามกฏหมาย เท่านั้น !!!  
และไม่มีนโยบายจำหน่ายให้ในนามบุคคลทั่วไป...
    

1.  หนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน เดือน 
     ขีดฆ่า และระบุ จำนวนซิมที่ขอใช้บริการ ,ระบุอัตราค่าโปรโมชั่นเหมาจ่ายรายเดือนที่ต้องการ 

     ระบุในเอกสารหนังสือรับรองนิติบุคคล

     (***ชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่งซิมจะต้องเป็นชื่อที่อยู่เดียวกับหนังสือรับรองนิติบุคคล เท่านั้น !!) 

      เพื่อป้องกันการแอบอ้างการขอใช้บริการ


2.  ภ.พ. 20  (ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
    ข้อ 1-2 ประทับตราพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

   เอกสารข้อ 1-2 ส่งทาง email เท่านั้น >> accountsim@planetpacific.com, sales@planetpacific.com  

   และจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับท่าน
    logo planet pacific    

ต้องการสั่งซื้อซิมในราคา  59  บาท จะต้องทำอย่างไร โทร. ฝ่ายขาย 02-5214549(Auto)  (มีโปรโมชั่น ฟรีค่าซิม !!!) 


1. ส่งเอกสารนิติบุคคลเพื่อขอใช้บริการซิมการด์  ได้ที่   accountsim@planetpacific.com  

    หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่

    ติดต่อฝ่ายขาย/ฝ่ายบริการลูกค้า 

    โทร. 02-521-4549(Auto), 092-265-6126, 065-239-1479, 065-239-1794,  
    065-239-2251, 065-239-1714, 065-239-1742, 065-239-1745 
      0922656126     

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะส่งแบบฟอร์มใบคำขอใช้บริการให้ท่านเติมรายะเอียด จำนวน 1 แผ่น  

    เกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร ,จำนวนเบอร์ที่ขอใช้บริการ และชื่อที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งค่าบริการรายเดือน   
    (ผู้มีอำนาจลงนามในใบคำขอใช้บริการ พร้อมประทับตราและส่งตอบกลับทาง email เท่านั้น)


3. เมื่อได้รับเอกสารนิติบุคคลทาง email เรียบร้อยแล้ว...เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะติดต่อกลับเพื่อประสานงาน
   ในลำดับต่อไป  และทางบริษัทฯจะจัดส่งซิมให้ทาง EMS เท่านั้น.. (จัดส่งในวันที่ท่านส่งเอกสาร)

    เมื่อได้รับซิมก็สามารถใช้งานทันที


4. 
ค่าใช้บริการ  (ไม่เก็บล่วงหน้า) ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ   เมื่อท่านใช้บริการเรียบร้อยแล้ว จึงชำระค่าบริการ   


×