บริษัท แพลนเน็ท แปซิฟิค แอนด์ ฟอรัม จำกัด
  ริษัทฯผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับองค์กรฯ  

  จัดรายการส่งเสริมการขาย ประจำเดือน  ก.ค. 63

   จำหน่ายซิม AIS (แพคเก็จโทรอย่างเดียวไม่มีเน็ท เป็นเบอร์ใหม่รายเดือน  ไม่สามารถใช้เบอร์เดิมได้)
  หากต้องการอินเตอร์เน็ทเพิ่ม สอบถามฝ่ายขาย 02-5214549(Auto), 092-265-6126
  email :  sales@planetpacific.com


 โปรโมชั่นเดือน ก.ค.  63       
  แพคเก็จรายเดือน     โทรอย่างเดียวไม่มีเน็ท
    ไม่ผูกมัดสัญญาการใช้บริการขั้นต่ำ  กรณียกเลิกแจ้งล่วงหน้า 15-30 วันมีผลในรอบบิลถัดไป
    ไม่เรียกเก็บค่าใช้บริการล่วงหน้า 

เอกสารสำหรับนิติบุคคล  

1.  หนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน เดือน 
     ขีดฆ่า และระบุ จำนวนซิมที่ขอใช้บริการ ,ระบุอัตราค่าโปรโมชั่นเหมาจ่ายรายเดือนที่ต้องการ ระบุในเอกสารหนังสือรับรองนิติบุคคล
2.  ภ.พ. 20  (ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
    ข้อ 1-2 ประทับตราพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

   เอกสารข้อ 1-2 ส่งทาง email เท่านั้น >> accountsim@planetpacific.com, sales@planetpacific.com  

   และจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับท่าน


เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา  

1. บัตรประชาชน
    ขีดฆ่า และระบุ จำนวนซิมที่ขอใช้บริการ ,ระบุอัตราค่าโปรโมชั่นเหมาจ่ายรายเดือนที่ต้องการ ระบุในเอกสารบัตรประชาชน
    ส่งทาง email เท่านั้น >> accountsim@planetpacific.com, sales@planetpacific.com  

   และจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับท่าน

×