ฝ่ายขาย  โทร. 02-971-1500,
 02-521-4549(Auto),
 092-265-6126
     

    เช็คราคาระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ    ฝ่ายขาย  โทร. 02-971-1500,
    02-521-4549(Auto),
    092-265-6126
  
    ซิมบุฟเฟ่โทรฟรีทุกเครือข่าย เหมาจ่าย 599.-บาทต่อเดือนต่อเลขหมาย


      gsm gateway planet tel ระบบประหยัดค่าโทรศพัท์

   


          
  Gsm Gateway Planet Tel        
  Gsm Gateway Planet Tel  การชำระเงิน

  บริษัท แพลนเน็ท แปซิฟิค แอนด์ ฟอรัม จำกัด                        
  ริษัทฯผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับองค์กรฯ 
  ติดต่อฝ่ายขาย โทร. 02-5214549(Auto), 092-265-6126
  email :  sales@planetpacific.com

   
  
    โปรโมชั่นเดือน  มี.ค. 64       
แพ็กเกจรายเดือน     โทรอย่างเดียวไม่มีเน็ท 
 
 
 

การชำระเงินนิติบุคคล        แพ็กเกจรายเดือน

เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายซื้อพร้อมเครื่อง Mobile Gsm Gateways   ฟรี !!  ค่าซิมแรกเข้า

สำหรับลูกค้าที่ซื้อซิมอย่างเดียว แต่ไม่ได้ซื้อเครื่อง Mobile Gsm Gateways  ดังนี้
1. ชำระค่าซิมแรกเข้า  ในอัตรา  200, 350, 500 , 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนซิมที่ขอใช้บริการ
    มีโปรโมชั่นฟรี !!  ค่าซิมแรกเข้า  ชำระในวันที่ส่งเอกสารขอใช้บริการ
2. ค่าใช้บริการรายเดือน  (ชำระเมื่อใช้บริการครบ 1 เดือน) ไม่เรียกเก็บมัดจำใด ๆ
    รอบิลเรียกเก็บจ่ายผ่านธนาคาร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้


การชำระเงินบุคคลธรรมดา         แพ็กเกจรายเดือน

สามารถขอใช้บริการได้  ชำระเงิน 1  รอบบิลก่อนใช้บริการ

1. ชำระค่าซิมแรกเข้า  ในอัตรา  200, 350, 500 , 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนซิมที่ขอใช้บริการ
    ชำระในวันที่ส่งเอกสารขอใช้บริการ
2. ค่าใช้บริการรายเดือน  (ชำระก่อนใช้บริการ 1 รอบบิล) 
    และในรอบบิลเดือนถัดไป รอบิลเรียกเก็บจ่ายผ่านธนาคาร 


 

รอบบิลการใช้งาน  

นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา       แพ็กเกจรายเดือน

ตัดรอบบิลทุกวันที่  1- 31  ของเดือน  หากใช้งานในเดือนแรกไม่ครบเดือน คิดถัวเฉลี่ยเป็นวัน

กำหนดชำะเงินทุกวันที่   30  ของเดือน   
สามารถหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามที่รัฐบาลกำหนดได้
×